ԵՂԵՔ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ
 
   
         
Գլխավոր էջ Գլխավոր էջ Կենսաբազմազանության կոնվենցիա Կարթագենյան արձանագրություն http://bch.cbd.int/
 
 
   
    
§Î»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ γñó·»ÝÛ³Ý ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ
2007թ. նոյեմբերի 13-15 Երեվան քաղաքում անցկացվեց սեմինար` նվիրված Կարթագենյան կենսաբանական անվտանգության արձանագրության և նրա դրույթների իրականացումը Հայաստանում թեմաներին: Հայաստանը այդ արձանագրությունը վավերացրել է 2004թ. մարտի 16-ին:
 
   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copiright 2008. All rights reserve. Design by www.mnpiac.am