BE INFORMED
 
   
         
Home page Home page Convention on Biodiversity Cartagena Protocol http://bch.cbd.int/
 
 
   
   
 


Հ/Հ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ
ՏԱՐԵԹԻՎԸ, ՎԱՅՐԸ
ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական անվտանգության ազգային շրջանակ UNEP-GEF-ՀՀ /Բնապահպանության նախարարություն/ Երևան, 2004թ.
Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական անվտանգության ազգային շրջանակը ամփոփում է Կենսաբանական Բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի ‹‹Կենսաբանական Անվտանգության մասին›› Կարթագենյան արձանագրությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը ներկայացվող պահանջները և դրանցից բխող գործողությունների իրականացման կարգը:
 
2. Ուղեցույց կենդանի վերափոխված օրգանիզմների ռիսկի գնահատման և հանրության մասնակցության վերաբերյալ UNEP-GEF-ՀՀ /Բնապահպանության նախարարություն/ Երևան, 2004թ.
Ուղեցույցը հրատարակվել է UNEP-GEF ‹‹Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական անվտանգության ազգային շրջանակի մշակում›› ծրագրի շրջանակներում: Այն ամփոփում է Կենսաբանական Բազմազանության վերաբերյալ կոնվենցիայի ‹‹Կենսաբանական Անվտանգության մասին›› Կարթագենյան արձանագրության պահանջներից բխող կենդանի վերափոխված օրգանիզմների օգտագործման հետ կապված ռիսկերի գնահատման և հանրության մասնակցության ապահովման խնդիրները:
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
copiright 2008. All rights reserve. Design by www.mnpiac.am